Mirasın taksimi ile mirasçıların tereke malları üzerindeki iştirak halinde mülkiyet hakkı sona erer. Her mirasçı kendi miras hissesine düşen tereke malları üzerinde tek başına malik ve hak sahibi olur.
Taksim işlemini bitiren işlemlerin ilki aynen taksim veya elden teslim ikincisi ise yazılı taksim sözleşmesidir. Aynen taksimde taşınmazların tapuya tescili, taşınırların teslimi ve alacakların temliki ile taksim tamamlanmış olur. Yani burada mirasçılar arasında payların oluşturulması ve fiilen alınması ile taksim sona ermiş olmaktadır.
Taksim sözleşmesinin ayni hak doğurucu etkisi yoktur. Taksim sözleşmesine dayanarak her mirasçı hissesine düşen malların kendisine devrini (taşınmazların tapuya tescilini, taşınırların zilyetliklerinin naklini, alacakların temlikini) isteyebilir.
Miras ortaklığı devam ederken mirasçının miras hissesi mirasçının alacaklıları tarafından haczettirilebilir. Bu haciz mirasın taksim ve tasfiyesinden sonra ilgili mirasçıya düşecek tereke mallarına ilişkindir.
Türk Medeni Kanunu'na göre, tenkis konusu malın bölünmesi mümkün değilse, davalıya tercih hakkı sunuluyor.  Davalı dilerse parayı tercih edebiliyor. Bu durumda tasarruf edilebilir (tasarruf nisabının) değerini davacıdan alarak, malı davacıya bırakmış oluyor. Davalı dilerse malı seçebiliyor. Bu takdirde, yeniden keşif yapılarak tenkis konusu malın karar günündeki değeri tespit ediliyor ve ortaya çıkan miktar sabit tenkis oranı ile çarpılarak saklı paya el atılan, tenkis edilecek bedel veya tasarruf edilebilir miktarlar bulunuyor.Tenkiste önemli olan iki tarih değeri, ölüm tarihi değeri ile tercih hakkının kullanıldığı tarihteki değerleri olarak biliniyor. Tercih hakkı kullanıldıktan sonra alınacak olan değer raporunun, bu yüzden ivedilikle alınmasını sağlamak, rapor alındıktan sonra da ivedilikle karar tesisi isteminde bulunmak (davalının tercih hakkını bedel yönünde kullanması durumunda) önem teşkil ediyor.
Tereke mallarının satışı, arttırma (müzayede) şeklinde yapılır. Arttırma şartlarını ve şeklini mirasçılar tespit ederler.
Mirasçılar arasında cenin varsa, mirasın taksimi bunun doğumuna kadar geri bırakılır. Taksimin geri bırakılması için miras bırakanın ölümü anında ceninin var olması, yani bu anda çocuğun ana rahmine düşmüş bulunması şarttır.